Документи

ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД е лицензиран инвестиционен посредник, който има право да предостави инвестиционни услуги в република България и държави-членки на Европейския съюз. Дружеството е създадено в съответствие с Търговския закон като акционерно дружество и регистриранo в Търговския регистър на Република България под регистрационен номер ЕИК 175249529, със седалище и адрес на управление на бул. “Александър Стамболийски” 84-86, Етаж 4, Офис 18, София, България.

ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД притежава лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН), България, с регистрационен номер: РГ-03-0220, издаден съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5, 7 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Лицензът на ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД е издъден съобразно Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID ІІ) и съответно ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД има право да се ползва от т.нар. „единен паспорт“ и да предоставя инвестиционни услуги в държави-членки на Европейския съюз.